Opinie o Nas
 • Regulamin

Niniejszy Regulamin przedstawia Ogólne Warunki Handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na stronie mojepromo.pl (Serwis). Oferty na tej stronie są skierowane wyłącznie do Konsumentów. Jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu dla celów związanych z działalnością komercyjną lub zawodową prosimy o kontakt z biurem (sklep(at)mojepromo.pl).
Oznaczenie (at) lub /at/ należy rozumieć jako znak @ np. a(at)sklep.pl należy rozumieć jako a@sklep.pl.
1. Administrator
Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu www.mojepromo.pl jest firma inkBOOK EUROPE Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, Polska, REGON: 386806913 | NIP: 8971882171, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100.000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451. Adres mailowy do korespondencji oraz właściwy numer telefonu dostępny jest w zakładce “Kontakt".
 
2. Zawarcie umowy i dostawa produktów
2.1. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia, w tym podanie danych o sobie i płatności.
2.2. Składając zamówienie, Użytkownik (zwany także “Kupującym” lub “Konsumentem” potwierdza, że jest pełnoletni, działa jako Konsument oraz, że działa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Administratora - każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
2.4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Moment wpłynięcia należności za Produkt kończy procedurę zawarcia umowy.
2.5. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przelew/transfer zapłaty dla Serwisu na rzecz podmiotu trzeciego - tzw. Realizatora Płatności wymienionego w punkcie 4.3.
2.6. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a termin dostawy określony jest w dniach roboczych, a więc dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia, lub jego anulowania w przypadku gdy zostało ono złożone nieprawidłowo, niezgodnie z Regulaminem, czy też niezgodnie z obowiązującym prawem. 
 
3. Ceny produktów i koszty wysyłki
3.1. Informacje o cenie danego Produktu są zawsze podane w Serwisie podczas składania zamówienia i obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Produkt pozostaje własnością Serwisu do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży. 
3.2. W przypadku dostawy płatnej lub wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów. Przed złożeniem zamówienia poinformujemy Państwa, czy dla dostawy wybranego produktu mają zastosowanie opłaty za dostawę oraz w jakiej wysokości.
3.3. Jeżeli Serwis przyzna wydłużony czas odstąpienia od umowy na dany produkt, a w ramach dobrowolnego wydłużonego okresu prawa zwrotu dla wybranych produktów lub ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni lub, Użytkownik zdecyduje się zwrócić jakikolwiek produkt, przy dostawie którego zostały naliczone koszty dostawy, to odstępując od umowy Użytkownik otrzyma zwrot kosztów dostawy, chyba, że Użytkownik wybrał dostawę inną niż oferowana dostawa najtańsza.
 
4. Płatności w Serwisie
4.1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego, portfeli cyfrowych (np. PayPal). 
Użytkownik może dokonywać płatności również za pomocą kodów lub kuponów, które może otrzymać od podmiotów współpracujących z Administratorem, Administratora lub samego Serwisu. Zasady nabywania oraz korzystania z tych kodów, w tym ograniczenia czasowe wykorzystania kodów, określają regulaminy serwisów prowadzonych przez te podmioty, a także punkt 5 niniejszego regulaminu. Płatności za pomocą niektórych kodów mogą służyć do nabycia określonych usług lub produktów dostępnych w serwisie bezpośrednio. 
4.2. Płacąc Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu (przedpłata).
 
4.3. Realizatorem Płatności (w tym także płatności za pomocą kart płatniczych) jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
4.4. Dane Karty nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora. Płacąc kartą Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 
 
5. Rabaty, upusty, kody rabatowe
5.1. Kody oraz kody rabatowe to kupony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna. Są one przyznawane lub wydawane jedynie w ramach  akcji, kampanii reklamowych, konkursów, współprac, etc. poprzez Administratora lub podmioty zewnętrzne partnerskie i mają określony okres ważności.
5.2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko w okresie ich ważności i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty lub wersje kolorystyczne produktów, a także niektóre zestawy produktów, niektóre sposoby dostawy, niektóre sposoby płatności, etc. Kody i kupony rabatowe rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu w ramach jednego zamówienia.
5.3. Kod obniża cenę, a ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu musi zostać wyrównana pełną płatnością różnicy dokonaną na jeden z dostępnych sposobów. Kod lub kupon rabatowy, jego równowartość, nie może zostać wypłacona gotówką niezależnie od jego reklamy. Nie można otrzymać zwrotu wartości kodu, bonu czy kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
5.4. Kody rabatowe nie wprowadzone w odpowiednie pole w Serwisie i nie wykorzystane przed zakończeniem procedury zamawiania nie zostaną uwzględnione i ich późniejsze wykorzystanie dla danego zamówienia nie jest możliwe. 
5.5. Kodów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie, a także nie można łączyć ich w ramach jednego zamówienia.
5.6. Jeżeli np. ze względu na całościowe lub częściowe odstąpienie przez Użytkownika od umowy zakupu dokonanego kuponem całkowita wartość tak zredukowanego zamówienia spadnie poniżej określonej wartości dla zamówienia minimalnego objętego promocją (poniżej kwoty wynikającej z dodania cen Produktów w zamówieniu), Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia pierwotnej podstawowej ceny produktów, które Użytkownik zachowa.
 
6. Faktury VAT
6.1. Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.  Zgłoszenia należy dokonać w trakcie zamawiania podając pełny, aktywny i poprawny numer NIP (Company VAT ID) oraz zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz ewentualnie podać dane, które mają znaleźć się w treści faktury. Administrator nie ma możliwości wystawienia faktur VAT  do już potwierdzonych zamówień jeżeli Użytkownik nie podał numeru NIP w czasie procesu zakupu.
6.2. Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie z danymi jakie przypisane są do numeru NIP w serwisach Ministerstwa Finansów i GUS. 
6.3. Faktura VAT zostanie wystawiona w ustawowym terminie. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik oświadcza, że zgadza się na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej. 
 
7. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów - procedura i pouczenie (pod linkiem)
7.1. W przypadku nabycia Produktów Użytkownik, który jest w świetle prawa Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty Administratora w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Użytkownika albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
7.2. Aby odstąpić od umowy zakupu należy wyraźnie określić to w wiadomości do nas wysłanej na adres e-mail: sklep(at)mojepromo.pl. Aby prawidłowo odstąpić od umowy należy wyraźnie zadeklarować chęć odstąpienia od umowy, wpisać dane identyfikujące odstępującego, zwracane produkty, jak też dane dotyczące zakupu i zamówienia (jego numer, datę, sposób płatności lub inne informacje, które pozwolą zidentyfikować zamówienie), a także potwierdzić zapoznanie się z przysługującymi mu prawami i ich ograniczeniami. Aby ułatwić Użytkownikowi odstąpienie od umowy pod linkiem znajduje się Formularz Odstąpienia od Umowy (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości wydrukowania tego formularza może też wpisać wymagane dane i potwierdzić zapoznanie się w mailu albo ręcznie.
7.3. Zwrot Produktów odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zakupu. Do zwracanych produktów zawsze należy dołączyć wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy (lub podpisaną deklarację woli odstąpienia od umowy wraz z danymi identyfikującymi samą umowę). 
7.4. Zwrot Produktów odbywa się na ryzyko Użytkownika do czasu otrzymania zwracanych produktów w siedzibie Administratora, a więc Użytkownik powinien zadbać o prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie zwracanych Produktów.
7.5. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi po ocenie ich stanu w terminie do 14 dni od otrzymania Produktów przez Administratora z uwzględnieniem zapisów punktów 7.5.1. i 7.5.2.
7.5.1. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za kody, kody rabatowe, kupony, punkty, etc.), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i świadczenia te nie są zwracane. 
7.5.2. Użytkownik nabywając Produkty potwierdza, że został poinformowany i jest świadom tego, że w przypadku odstąpienia od umowy zakupu zapłacona cena może być pomniejszona o koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz inne koszty, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.6. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi za pomocą tego samego środka płatności jakiego użył Użytkownik do dokonania zakupu, chyba, że takie sposób zwrotu nie będzie możliwy, a Administrator i Użytkownik zgodzą się na inny.
7.7. Jeżeli ze względu na częściowe odstąpienie przez Użytkownika od umowy zakupu przy którym płatność nastąpiła przy użyciu kodu, kodu rabatowego, kuponu, punktów, etc., pozostająca w mocy częściowa umowa sprzedaży nie spełnia warunków dla danej promocji, a więc gdy Użytkownik zawierając umowę sprzedaży na odległość korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w przypadku zakupu wyłącznie produktu X (np. etui) zapłaciłby cenę pełną, natomiast w związku z zakupem tego samego produktu X (np. Etui) wraz z konkretnym produktem Y (np.smartphonem) – na smartphone lub etui albo też na oba udzielany jest rabat w określonej wysokości, to częściowe odstąpienie od umowy (zwrot części zakupionych artykułów dostarczanych w ramach jednej umowy obejmującej produkty promocyjne) jeżeli Administrator wyrazi na takowe zgodę zawsze wiąże się z utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów i klient będzie musiał wyrównać różnicę wynikającą z utraty promocji na każdy produkt, którego nie zwróci - w tym przypadku np po zwrocie produktu Y zapłaci pełną cenę za produkt X (np. Dodawane “gratisowe” etui przy zakupie zestawu ze smartphonem po częściowym odstąpieniu od umowy i zwrocie tylko “smartphone’a” nie spełnia już warunków promocji, więc zostanie za nie naliczona pełna cena).
7.8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu przy którym Użytkownik otrzymał także jako dodatkowe świadczenie w cenie Produktów lub jako dodatek do produktów usługę cyfrową np. Dostęp do serwisu gier Google, Amazon, biblioteki Legimi, Storytel czy Empik Go, prawo do korzystania z tych usług po odstąpieniu od umowy wygasa, a Uzytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim . W przypadku odstąpienia od umowy Administrator może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika korzystającego z dodatkowej usługi.
7.9. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Nabywając jakiokwliek produkt lub usługę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości że prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (w tym także kupującemu będącemu Konsumentem) w odniesieniu do umów:
 1. O świadczenie usług, za które Użytkownik (Konsument) jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca (Administrator lub działający w jego imieniu partner) wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 2. w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych (przekazywanych jako nagrania, pliki, filmy, utwory dźwiękowe, kody etc.);
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane na nośniku fizycznym (np. Na czytniku książek, na pendrive, na płycie), w tym w szczególności te w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Administrator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę (podstawa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona 49).
7.10. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu lub odmowy realizacji zamówienia w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.) lub też takie zwroty są prawnie wyłączone.
 
7.11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 KC ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej  - online dispute resolution (ODR) platform, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się także pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
8. Działanie Serwisu i treści umieszczane w Serwisie
8.1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, lub w innych celach bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
8.3. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany platformy internetowej na której budowany jest Serwis (w takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności rejestracji nowego konta w przyszłości w celu realizowania zakupów).
8.4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami, opiniami o Produktach i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
8.5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Produktów Cyfrowych, informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
8.6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, a także wierzytelności względem Użytkowników.
8.7. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, Produktu czy Produktu Cyfrowego, które powstały w wyniku stosowania się do informacji nie pochodzących bezpośrednio od Administratora i nie znajdujących się na stronach Serwisu. Odpowiedzialność Serwisu i Administratora ogranicza się do tego, co znajduje się w opisach Produktów i Produktów Cyfrowych na ich odpowiednich stronach produktowych i nie dotyczy też działania aplikacji i oprogramowania stron trzecich.
8.8. Serwis może zawierać opinie osób trzecich, linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach. 
 
9. Gwarancje i ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
9.1. Serwis dostarcza Produkty nowe, wolne od wad, chyba, że w ofercie na konkretny Produkt jest jasno napisane, że produkt jest używany, lub posiada wady (outlet). Należy przez to rozumieć, że Serwis dostarcza Produkt zgodny z opisem w Serwisie.
9.2. Warunki i długość gwarancji producenckiej na Produkty jest zależna od produktu i producenta Produktu i to on jej udziela, a reklamacje z tytułu takowej gwarancji są rozpatrywane poprzez  samego Gwaranta, punkty naprawcze Gwaranta i kanały Gwaranta. Ani Serwis, ani Administrator nie jest Gwarantem produktów jakie sprzedaje za wyjątkiem Produktów marki inkBOOK. Reklamację z tytułu gwarancji producenckiej można złożyć bezpośrednio do Gwaranta produktów, lub też korzystając z pośrednictwa Serwisu na e-mail: sklep(at)mojepromo.pl. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji producenckiej jej warunki oraz czas rozpatrzenia jest zgodny z Warunkami Gwarancji producenta reklamowanego Produktu.
9.3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem z terenu Unii Europejskiej w rozumieniu prawa, to dla wszelkich produktów, sprzedawanych w Serwisie, Administrator ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową (niezgodności Produktu z umową, czyli niezgodności z opisem na stronie Serwisu).
9.4. Użytkownik powinien opisać reklamowaną wadę, wskazać czy reklamacja jest z tytułu gwarancji producenckiej czy tez niezgodności towaru z umową, a także wskazać swoje żądanie. Całość powinna być przesłana wraz z dowodem zakupu lub danymi taki zakup identyfikującymi. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego Produktu, lub linku do krótkiego filmu ilustrującego problem, lub też poproszony o właściwe zapakowanie produktu jeżeli gwarant/sprzedawca zdecyduje się odebrać produkt do naprawy w systemie door-2-door.
9.5. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczące Produktów czy oferowanych w Serwisie Produktów Cyfrowych powinny być zgłaszane przez Użytkownika poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres sklep(at)mojepromo.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem “Reklamacja”.
 
9.6. Zgłoszenia reklamacyjne wg. Punktu 9.5. będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu lub pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek , niestosowania się do informacji na stronach Produktów ukazujących się w Serwisie, lub też działania czy użytkowania niezgodnego z załączoną do produktów instrukcją obsługi.
 
9.7. W przypadku wydawania w promocji lub też sprzedaży wiązanej przez Serwis usług firm trzecich za działanie tych usług mogą być odpowiedzialne firmy trzecie, Administrator zastrzega sobie prawo do skierowania klienta do wsparcia firm trzecich jeżeli taka droga złożenia reklamacji będzie dla klienta bardziej wskazana, szybsza, lub będzie chronić inne jego prawa, w tym prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. 
 
10. Regulamin
10.1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn oraz bez informowania Użytkownika odrębnie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania. Regulamin znajduje się pod adresem: https://inkbook.pl/news/n/67/Regulamin
10.2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po opublikowaniu zmian jest jednoznaczne są z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą u Administratora i będą dostępne na życzenie Użytkownika.
 
10.3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu lub usunąć swoje konto z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest stałym Użytkownikiem i nie godzi się na zmianę Regulaminu, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora e-mailem na sklep(at)mojepromo.pl lub listem poleconym na adres administratora, podając dane umożliwiające bezwzględną identyfikację Użytkownika i zgłaszając swój sprzeciw. W takim przypadku Administrator dokona usunięcia dostępu do konta.
 
11. Postanowienia Dodatkowe
11.1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, Produktów Cyfrowych bądź innych kwestii związanych z Serwisem, proszeni są o wysłanie zapytań lub uwag pod adres: sklep(at)mojepromo.pl  lub dane adresowe Administratora podane w niniejszym Regulaminie.
 
11.2. Umowy zawierane z Użytkownikami utrwalane są w postaci elektronicznej. Udostępnienie umowy następuje na żądanie Użytkownika na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika, którym posłużył się przy rejestracji w Serwisie i zakupie. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail z jakiego dokonywaliście Państwo zakupów będziemy wymagać innych danych w celu identyfikacji - w tym celu prosimy kontakt z sklep(at)mojepromo.pl  .
 
11.3. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory, jeżeli ich polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, rozstrzygane będą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

11.4. Jeżeli jakakolwiek klauzula tego Regulaminu straci ważność ze względu na zmiany prawne lub zmiany interpretacji prawa, oznacza to, że klauzula ta staje się nieważna, co nie powoduje unieważnienia całego Regulaminu, lub jakiegokolwiek innego jego punktu.
11.5. Częścią Regulaminu są zapisy Polityki Prywatności i cookies.