Opinie o Nas
 • Zwroty i reklamacje

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów


POUCZENIE

Witamy w MojePromo! Przykro nam, że produkt się nie spodobał.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę na wykonywanie usług lub  weszli Państwo w posiadanie zakupionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie tych rzeczy, l a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę na wykonywanie usług lub weszli Państwo w posiadanie zakupionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie tych rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, inkBOOK Europe Sp.z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroclaw, adres e-mail: sklep(at)mojepromo.pl, gdzie “(at)” należy rozumieć jako “@“, a więc a(at)sklep.pl to a@sklep.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania tej rzeczy jeżeli umowa dotyczyła przekazania własności rzeczy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

PROCEDURA  (punkt 7 Regulaminu)

7. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów - procedura i pouczenie (pod linkiem)

7.1. W przypadku nabycia Produktów Użytkownik, który jest w świetle prawa Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty Administratora w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Użytkownika albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
7.2. Aby odstąpić od umowy zakupu należy wyraźnie określić to w wiadomości do nas wysłanej na adres e-mail: sklep(at)mojepromo.pl. Aby prawidłowo odstąpić od umowy należy wyraźnie zadeklarować chęć odstąpienia od umowy, wpisać dane identyfikujące odstępującego, zwracane produkty, jak też dane dotyczące zakupu i zamówienia (jego numer, datę, sposób płatności lub inne informacje, które pozwolą zidentyfikować zamówienie), a także potwierdzić zapoznanie się z przysługującymi mu prawami i ich ograniczeniami. Aby ułatwić Użytkownikowi odstąpienie od umowy pod linkiem znajduje się Formularz Odstąpienia od Umowy (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości wydrukowania tego formularza może też wpisać wymagane dane i potwierdzić zapoznanie się w mailu albo ręcznie.
7.3. Zwrot Produktów odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zakupu. Do zwracanych produktów zawsze należy dołączyć wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy (lub podpisaną deklarację woli odstąpienia od umowy wraz z danymi identyfikującymi samą umowę). 
7.4. Zwrot Produktów odbywa się na ryzyko Użytkownika do czasu otrzymania zwracanych produktów w siedzibie Administratora, a więc Użytkownik powinien zadbać o prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie zwracanych Produktów.
7.5. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi po ocenie ich stanu w terminie do 14 dni od otrzymania Produktów przez Administratora z uwzględnieniem zapisów punktów 7.5.1. i 7.5.2.
7.5.1. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za kody, kody rabatowe, kupony, punkty, etc.), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i świadczenia te nie są zwracane. 
7.5.2. Użytkownik nabywając Produkty potwierdza, że został poinformowany i jest świadom tego, że w przypadku odstąpienia od umowy zakupu zapłacona cena może być pomniejszona o koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz inne koszty, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.6. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi za pomocą tego samego środka płatności jakiego użył Użytkownik do dokonania zakupu, chyba, że takie sposób zwrotu nie będzie możliwy, a Administrator i Użytkownik zgodzą się na inny.
7.7. Jeżeli ze względu na częściowe odstąpienie przez Użytkownika od umowy zakupu przy którym płatność nastąpiła przy użyciu kodu, kodu rabatowego, kuponu, punktów, etc., pozostająca w mocy częściowa umowa sprzedaży nie spełnia warunków dla danej promocji, a więc gdy Użytkownik zawierając umowę sprzedaży na odległość korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w przypadku zakupu wyłącznie produktu X (np. etui) zapłaciłby cenę pełną, natomiast w związku z zakupem tego samego produktu X (np. Etui) wraz z konkretnym produktem Y (np.smartphonem) – na smartphone lub etui albo też na oba udzielany jest rabat w określonej wysokości, to częściowe odstąpienie od umowy (zwrot części zakupionych artykułów dostarczanych w ramach jednej umowy obejmującej produkty promocyjne) jeżeli Administrator wyrazi na takowe zgodę zawsze wiąże się z utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów i klient będzie musiał wyrównać różnicę wynikającą z utraty promocji na każdy produkt, którego nie zwróci - w tym przypadku np po zwrocie produktu Y zapłaci pełną cenę za produkt X (np. Dodawane “gratisowe” etui przy zakupie zestawu ze smartphonem po częściowym odstąpieniu od umowy i zwrocie tylko “smartphone’a” nie spełnia już warunków promocji, więc zostanie za nie naliczona pełna cena).
7.8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu przy którym Użytkownik otrzymał także jako dodatkowe świadczenie w cenie Produktów lub jako dodatek do produktów usługę cyfrową np. Dostęp do serwisu gier Google, Amazon, biblioteki Legimi, Storytel czy Empik Go, prawo do korzystania z tych usług po odstąpieniu od umowy wygasa, a Uzytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim . W przypadku odstąpienia od umowy Administrator może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika korzystającego z dodatkowej usługi.
7.9. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Nabywając jakiokwliek produkt lub usługę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości że prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (w tym także kupującemu będącemu Konsumentem) w odniesieniu do umów:
 1. O świadczenie usług, za które Użytkownik (Konsument) jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca (Administrator lub działający w jego imieniu partner) wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 2. w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych (przekazywanych jako nagrania, pliki, filmy, utwory dźwiękowe, kody etc.);
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane na nośniku fizycznym (np. Na czytniku książek, na pendrive, na płycie), w tym w szczególności te w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Administrator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę (podstawa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona 49).
7.10. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu lub odmowy realizacji zamówienia w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.) lub też takie zwroty są prawnie wyłączone.
 
7.11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 KC ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej  - online dispute resolution (ODR) platform, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się także pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
 
GWARANCJE I REKLAMACJE  (punkt 9 Regulaminu)

9. Gwarancje i ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

9.1. Serwis dostarcza Produkty nowe, wolne od wad, chyba, że w ofercie na konkretny Produkt jest jasno napisane, że produkt jest używany, lub posiada wady (outlet). Należy przez to rozumieć, że Serwis dostarcza Produkt zgodny z opisem w Serwisie.
9.2. Warunki i długość gwarancji producenckiej na Produkty jest zależna od produktu i producenta Produktu i to on jej udziela, a reklamacje z tytułu takowej gwarancji są rozpatrywane poprzez  samego Gwaranta, punkty naprawcze Gwaranta i kanały Gwaranta. Ani Serwis, ani Administrator nie jest Gwarantem produktów jakie sprzedaje za wyjątkiem Produktów marki inkBOOK. Reklamację z tytułu gwarancji producenckiej można złożyć bezpośrednio do Gwaranta produktów, lub też korzystając z pośrednictwa Serwisu na e-mail: sklep(at)mojepromo.pl. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji producenckiej jej warunki oraz czas rozpatrzenia jest zgodny z Warunkami Gwarancji producenta reklamowanego Produktu.
9.3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem z terenu Unii Europejskiej w rozumieniu prawa, to dla wszelkich produktów, sprzedawanych w Serwisie, Administrator ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową (niezgodności Produktu z umową, czyli niezgodności z opisem na stronie Serwisu).
9.4. Użytkownik powinien opisać reklamowaną wadę, wskazać czy reklamacja jest z tytułu gwarancji producenckiej czy tez niezgodności towaru z umową, a także wskazać swoje żądanie. Całość powinna być przesłana wraz z dowodem zakupu lub danymi taki zakup identyfikującymi. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego Produktu, lub linku do krótkiego filmu ilustrującego problem, lub też poproszony o właściwe zapakowanie produktu jeżeli gwarant/sprzedawca zdecyduje się odebrać produkt do naprawy w systemie door-2-door.
9.5. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczące Produktów czy oferowanych w Serwisie Produktów Cyfrowych powinny być zgłaszane przez Użytkownika poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres sklep(at)mojepromo.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem “Reklamacja”.
 
9.6. Zgłoszenia reklamacyjne wg. Punktu 9.5. będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu lub pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek , niestosowania się do informacji na stronach Produktów ukazujących się w Serwisie, lub też działania czy użytkowania niezgodnego z załączoną do produktów instrukcją obsługi.
 
9.7. W przypadku wydawania w promocji lub też sprzedaży wiązanej przez Serwis usług firm trzecich za działanie tych usług mogą być odpowiedzialne firmy trzecie, Administrator zastrzega sobie prawo do skierowania klienta do wsparcia firm trzecich jeżeli taka droga złożenia reklamacji będzie dla klienta bardziej wskazana, szybsza, lub będzie chronić inne jego prawa, w tym prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.